1. TEMELJNE ODREDBE

Ovim općim uvjetima poslovanja reguliraju se međusobne obveze, prava i dužnosti za neometano i brzo međusobno poslovanje između kupca i prodavatelja.

Smatra se da je kupac prihvatio ove Opće uvjete poslovanja u trenutku uplate predujma.


Prodavatelj prodaje i isporučuje robu samo u skladu s ovim općim uvjetima poslovanja.
Prodavatelj radi brže poslovne komunikacije s kupcem za obradu poslovne dokumentacije i poslovnih događanja koristi računalnu obradu podataka. S tim u svezi prodavatelj jamči kupcu da će sve podatke koji su mu proslijeđeni u svrhu poslovanja koristiti isključivo u opsegu potrebnom za obradu podataka.


Prodavatelj se obvezuje da će osigurati tajnost podataka sukladno propisima o tajnosti osobnih podataka, i da podaci neće biti dostupni trećim osobama.

2. OPĆE ODREDBE POSLOVANJA

2.1. Način sporazumijevanja


2.1.1. Ponuda prodavatelja


Prodavatelj će na temelju usmenog, telefonskog ili pisanog upita kupcu u najkraćem mogućem roku izraditi Ponudu.

Ponuda je obvezujuća za prodavatelja ako ima:


• jednoznačno određenu vrstu robe po količini i kakvoći,

• cijenu i rok u kojem je ponudu moguće ispuniti.

Ponuda može sadržavati i:

  • iznos predujma kojeg je kupac dužan platiti prihvaćanjem ponude,
  • predviđeni rok isporuke,
  • daljnji ritam plaćanja cjelokupne cijene umanjene za iznos predujma,
  • napomenu da se cijena temelji i na srednjem tečaju USD kod HNB na dan plaćanja (ukoliko se radi o robi koja se naručuje u valuti USD)


Samo u cijelosti prihvaćena ponuda je obvezujuća.


Dokumentacija koju je prodavatelj priložio ponudi npr: skice, slike, sheme i raspoloživosti  samo je informativne prirode i prodavatelja ne obvezuje, osim u slučaju da prodavatelj u pisanom obliku obavijesti kupca da je priložena dokumentacija obvezujuća.


Nad dokumentacijom koja je obuhvaćena prethodnim odlomkom prodavatelj zadržava vlasničko pravo. Kupac ne smije tu dokumentaciju kopirati, umnožavati, distribuirati ili na neki drugi način s njom upoznavati treće osobe.


2.1.2. Prihvat ponude (ugovor ili narudžba kupca)


Ovi Opći uvjeti poslovanja predstavljaju i predugovornu obavijest te se odnose na sklapanje ugovora o kupoprodaji bez istodobne fizičke prisutnosti trgovca i potrošača na jednome mjestu.

Ugovor je sklopljen kada kupac prihvati ponudu prodavatelja.

2.1.3. Predujam

Prihvaćanjem Ponude kupac je u obvezi platiti prodavatelju predujam u odgovarajućem iznosu.

Predujam ili avans je davanje određenog novčanog iznosa unaprijed prilikom zaključenja ugovora te isti ne predstavlja kaparu.

Samo u iznimnim situacijama – ukoliko proizvođač ne proizvede naručenu robu ili u drugim odgovarajućim slučajevima – prodavatelj je dužan vratiti kupcu iznos predujma kupcu.

U slučaju odustajanja od kupovine – kupac gubi pravo na povrat plaćenog predujma.


2.1.4. Cijene


Cijene se temelje na:


· proizvodnoj cijeni,

· troškovima poslovanja i drugim troškovima,

· srednjem tečaju USD kod HNB na dan plaćanja (ukoliko se radi o robi koja se naručuje u valuti USD).

Prodavatelj zadržava pravo promjene cijene prije isteka roka isporuke, ako se promijeni neka od navedenih kalkulacijskih osnova.


Cijene su bez poreza na dodanu vrijednost (PDV). PDV se obračunava posebno, što se vidi iz odgovarajućih dokumenata. PDV je obračunat prema zakonu.

3. PLAĆANJE

3.1  Nastanak dužničko-vjerovničkog odnosa


Strane su suglasne da vjerovničko dužnički odnos nastaje s danom otpreme ugovorene robe

transportnim sredstvom.


Prodavatelj se obvezuje u roku od 8 dana od dana otpreme kupcu poslati račun.


3.2 Plaćanje


Kao dan ispunjenja obveze plaćanja, računa se dan priljeva novčanih sredstava na poslovni račun prodavatelja.


3.3 Zakašnjenje sa plaćanjem


U slučaju neplaćanja kvalitetno isporučene robe prodavatelj će pismenim putem zatražiti od kupca plaćanje.

Ako kupac ne ispuni svoje obveze u roku od 8 dana prodavatelj zadržava pravo raskida ugovora. Također prodavatelj može iskoristiti vlasničko pravo te tražiti od kupca povrat robe. Prodavatelj ima pravo zahtjevati naknadu štete koju je pruzročio kupac.


Prodavatelj zadržava pravo da u slučaju iz prethodnog stavka odbije daljnje kupčeve narudžbe

čak i ako ih je već potvrdio.

Na zakašnjenje s plaćanjem prodavatelj će kupca upozoriti opomenom pisanim putem elektroničkom poštom ili redovnom poštom. Ako kupac usprkos dvostrukoj opomeni ne ispuni svoje obveze prodavatelj će se ponašati prema poglavlju 8 (završne odredbe) ovih Općih uvjeta poslovanja.


3.4 Kamate


Ako kupac zakasni s plaćanjem, prodavatelj ima pravo zaračunati za sve otvorene tražbine, zakonom utvrđene zatezne kamate za svaki dan zakašnjenja.

3.5 Otvorene tražbine

Prodavatelj će kupcu po potrebi poslati obračun otvorenih tražbina, koje kupac mora u roku od 8 dana pismeno potvrditi ili opovrgnuti. Ako to kupac u navedenom roku ne ospori, razumijeva se da se sa obračunom slaže i da će iznos uplatiti u ugovorenom roku.
Za zakašnjenje kod plaćanja otvorenih tražbina vrijede jednaki uvjeti kao u poglavlju 3.4.

4. PRIGOVORI I JAMSTVA

4.1 Prigovori zbog nedostataka


Prodavatelj jamči da roba koju je isporučio kupcu nema nedostatke.

Kupac je dužan pri preuzimanju robu pregledati. Ukoliko uoči kakav nedostatak kupac mora takvom nedostatku odmah prigovoriti.


Prodavatelj će prihvatiti prigovor očitih nedostataka (mana) ako su uočene i ako je kupac prodavatelja o tome izvijestio zapisnikom najkasnije u roku od 8 dana. U protivnom kupac gubi pravo prigovora.

Za pošiljke kod kojih je uzrok za prigovor nastao kod transporta, reklamacijski zapisnik mora supotpisati i prijevoznik.


Prigovori skrivenih nedostataka (mana) riješavaju se prema Zakonu o obveznim odnosima („NN“ 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21) i kupac mora prodavatelja obavijestiti jednako kao i u prethodnom slučaju.


Ako je zahtjev iz naslova prigovora zbog nedostatka osnovan, prodavatelj će sporan proizvod zamijeniti najkasnije u jednakom roku u kojem je bio dobavljen sporni proizvod.


Prodavatelj ne odgovara za skrivene nedostatke koji se pokažu nakon 6 mjeseci od nastanka dužničko – vjerovničkog odnosa.

Kupac mora robu zadržati do rješenja prigovora odnosno do prodavateljevog naloga za dostavu, u protivnom odgovara za nastalu štetu i troškove.

Kod prigovora kupac mora prodavatelju platiti nesporni dio kupovine.


Naknadni kupčevi zahtjevi, osobito zahtjevi vezani za naknadu štete koja je nastala na proizvodu koji je predmet isporuke, su isključeni; osim ako se dokaže da je prodavatelj štetu skrivio nakanom ili iz grube nepozornosti.


Prodavatelj jamči za stvarnu štetu samo, ako se dokaže nakana ili gruba nepozornost, dok za izgubljeni dobitak kupca ne odgovara


5. PRIDRŽAJ PRAVA VLASNIŠTVA

Prodavatelj pridržava pravo vlasništva nad proizvodima sve do potpunog plaćanja kupovine kao i svih kamata i drugih troškova. Pridržaj vlasničkog prava nad proizvodom vrijedi također i u slučaju da se proizvod ugrađuje u kakav drugi sklop (napravu).


Ako kupac proda proizvod nad kojim postoji pridržaj prava vlasništva, prodavatelj stječe pridržaj prava vlasništva, temeljem ovog ugovora, i prema kupčevom kupcu.


Prodavatelj ima pravo zahtjevati povrat robe, nad kojom pridržava pravo vlasništva u svim slučajevima kada kupac nije platio kupovinu u cijelosti.

6. ISPORUKA

6.1. Rok isporuke

Prodavatelj je dužan isporučiti u odgovarajućim rokovima primjerenim obliku, vrsti i načinu poslovanja.

Prodavatelj je dužan isporučiti robu u rokovima određenim u ponudi. Ukoliko je zbog više sile ili iz drugih razloga na koje nije mogao utjecati spriječen i nije u mogućnosti isporučiti robu u skladu s rokovima određenim u ponudi, u tom je slučaju dužan isporučiti u najkraćem mogućem roku nakon što otpadne razlog zbog kojeg nije bio u mogućnosti isporučiti robu sukladno rokovima.

6.2. Otprema i transport robe

Prilikom transporta – vrstu i količinu robe potvrđuju zajedno kupac i zastupnik prodavatelja.

Rizik za oštećenje, ili uništenje robe prelazi s prodavatelja na kupca u trenutku preuzimanja robe. Predaja robe prijevozniku ili špediteru smatra se predajom robe kupcu.

7. PRAVO NA ODUSTAJANJE OD UGOVORA ILI NARUDŽBE

Strane će se pokušati prilagoditi uvjetima novonastale situacije:


· ako tijekom poslovanja nastanu nepredviđene smetnje, događaji koji nisu ovisni o prodavateljevoj volji ili su nastali zbog izmjenjenih okolnosti,


· ako se promijene gospodarske prilike ili ako izmjenjene okolnosti načelno utječu na prodavateljevu isporuku,


· ako se po sklapanju posla pokaže da ugovor ili narudžbu nije moguće ispuniti u cijelosti, ili u njenim baznim dijelovima, ili bi te okolnosti nanijele pretjerano velike gubitke.


Ako se nije moguće prilagoditi novonastaloj situaciji prodavatelj ima pravo na osnovu jednostrane pisane izjave odustati od Ugovora ili narudžbe u cijelosti ili djelomično. Razloge za odustajanje prodavatelj mora kupcu dostaviti u pisanom obliku. Ako prodavatelj odustane od ugovora ili narudžbe u skladu odredbe ovog stavka, kupac nema pravo zahtijevati nikakve odštete.

Ako kupac odustane od ugovora ili narudžbe ili ne želi odnosno ne može platiti ostatak cijene za robu koja mu je isporučena – isti može odustati od kupnje, ali u tom slučaju nema pravo na povrat iznosa uplaćenog na ime predujma.

8. ZAVRŠNE ODREDBE

Strane će pokušati rješavati sve sporove, koji proizlaze iz međusobnog poslovanja ili su u vezi s tim poslovanjem, prije svega sporazumno.

Za rješavanje sporova, koje strane ne mogu međusobno same riješiti ili ne žele prihvatiti nagodbu, nadležan je sud u Zagrebu.


Na sve situacije koje nisu uređene ovim Općim uvjetima poslovanja na odgovarajući se način primjenjuju odredbe Zakona o obveznim odnosima („NN“ 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21).

Opći uvjeti i otkazivanje naruđbe